Kansenburgers

WIE ZIJN KANSENBURGERS?

Kansenburgers zijn personen die hulp nodig hebben bij het volgen van een praktijkopleiding als opstap naar betaald werk of bij het opzetten van een bedrijf.

Zij beschikken doorgaans niet over een startkwalificatie (mbo 1 of 2) en/of ontberen de vaktechnische en/of sociale vaardigheden die binnen MKB worden gevraagd.

Kansenburgers hebben (vaak) extra coaching en begeleiding nodig en leren doorgaans beter in de praktijk. Concreet betreft het de doelgroepen:

Niet uitkeringsgerechtigden

Niet uitkeringsgerechtigden (nuggers) vormen een doelgroep die bekend is en erkend wordt door gemeenten en de overheid. Ze zijn vaak niet goed zichtbaar voor de lokale hulp- en ondersteuningsinstanties. Het zijn niet alleen jongens en meisjes die op de straat en van de straat leven. Het zijn ook degenen die door een samenloop van omstandigheden simpelweg pech hebben gehad of het vermogen hebben verloren om zelfredzaam te zijn na een vergeefse poging hiertoe. Ook gaat het soms om mensen die een gebrek hebben aan kennis en/of het vermogen om hun weg te vinden naar hulp en begeleiding. Via onze proactieve benadering van onze brede netwerken van sociaal en maatschappelijk werk binnen de wijken komen wij, eerder dan de gevestigde instanties, in aanraking met deze doelgroep.

Ex-gedetineerden

Ex- gedetineerden ondervinden, tijdens het reclasseringsproces, vaak veel obstakels bij het herintreden/rehabiliteren binnen de maatschappij. Het vinden van passende zelfstandige woonruimte, het aanvragen van een uitkering, of het vinden van werk zijn voor deze groep problematische kwesties, waarbij zij vaak hulp behoeven die ze niet altijd tijdig ontvangen. Hierdoor voelen zij zich vaak niet gehoord en vervallen zij onverhoopt in hun welbekende patroon van het leven op straat.

Tiener ouders

Tienerouders zijn jongvolwassenen waarbij het ouderschap reeds op (zeer) jonge leeftijd, gepland of niet, een ingrijpend onderdeel is geworden van hun dagelijkse realiteit.

Deze volledig nieuwe en andere situatie brengt, naast het ouderschap, onbekende verantwoordelijkheden en ook nieuwe problematiek met zich mee. Zaken zoals huisvesting, kinderopvang, kleding, eten en drinken blijken onderwerpen te zijn waarover niet of nauwelijks wordt nagedacht, met financiële problematiek, stagnatie op gebieden van persoonlijke ontwikkeling, werk en opleiding tot gevolg.

Helaas zien wij tevens veelvuldig ouderschapssituaties ontstaan waarin alleen de jonge moeder met de zorg en verantwoordelijkheid voor het kind achterblijft. Speciaal voor deze groeiende groep is er in Almere het Tienmoederproject geïnitieerd waarin jonge moeders met hulp en ondersteuning vanuit onderwijs en bedrijfsleven binnen de zorg aan de slag kunnen, terwijl ze een vak leren.

Gelukkig zijn er ook situaties waarin jonge stellen een weg kiezen om gezamenlijk de zorg en verantwoordelijkheid van de opvoeding te dragen. Deze stellen willen als een volwaardig gezin een plek verwerven binnen de maatschappij.

Met onze projecten bieden wij zowel de vaders als de moeders het steuntje in de rug dat ze nodig hebben op weg naar scholing en betaald werk. Op deze manier blijft de zelfredzaamheid van deze gezinnen niet langer een onbeantwoord vraagstuk.

Drop-outs

Vroegtijdig schoolverlaters worden vaak ook wel ‘drop-outs’ of ‘uitvaller’ genoemd. Er zijn verschillende redenen te benoemen waarom een individu ervoor kiest de schoolbanken zonder een diploma te verlaten.

Een ‘mis-match’ tussen het onderwijsaanbod enerzijds en de leerbehoeften anderzijds zijn een bekend fenomeen. Grote klassen en een theoretische focus sluiten vaak niet aan bij de behoefte naar meer individuele begeleiding en een praktijkgerichte aanpak.

Uiteindelijk blijkt deze groep vaak beter te gedijen in een kleinschaligere praktijkleersituatie. Men kan op die manier beter meekomen en meer plezier beleven aan scholing.

Asielzoekers/ Statushouders

Asielzoekers en statushouders zijn als SROI-doelgroep doorgaans wat onderbelicht. In sommige gevallen komen deze groepen niet eenvoudig aan het werk, omdat ze de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, gehinderd worden door culturele verschillen en/of geen geschikte huisvesting hebben.

Ook het volgen van een reguliere opleiding is hierdoor vaak problematisch. Door het doelgericht aanleren van de minimaal noodzakelijke sociale taalvaardigheid en vaktaal binnen ons trechtermodel voorzien wij onze ‘Kansenburgers’ van voldoende bagage om in de praktijk op mbo 1-niveau operationeel te zijn.

Startende (diaspora) ondernemers

Ondernemende (jonge) mensen in het algemeen zitten doorgans boordevol goede innovatieve ideeën en hebben vaak een geweldige ‘drive’ om de, in hun ogen, scheef zittende zaken te willen aanpakken, omvormen en verbeteren voor zichzelf en hun medemens.

In veel gevallen ontbreekt het hen echter aan de juiste ondersteunende middelen, inzichten en expertise om deze ideeën tot wasdom te laten komen. Met onze ondernemerskansenhuizen binnen de wijken bieden wij hen hulp in de vorm van expertise, inzichten en overige ondersteunende middelen op het gebied van ondernemerschap en aanverwante aspecten.